Naše stránky používají cookies. Rozumím

Investiční životní pojištění ŠTÍSTKO

Pojistěte své děti pro případ úrazu, závažného onemocnění a mnoha dalších rizik. Díky možnostem zhodnocení vložených prostředků navíc svým dětem usnadníte vstup do dospělosti.

- Popis produktu
 
Investiční životní pojištění ŠTÍSTKO je určeno pro vaše děti, kterým chcete zajistit a usnadnit vstup do „dospěláckého“ života. Zároveň máte možnost volby rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik. Pojistit lze jednu nezletilou osobu jako hlavní, připojistit druhou popřípadě ještě třetí dospělou osobu na vybraná rizika, která jsou cíleně volena s ohledem na zajištění prvního pojištěného dítěte.
V oblasti investování produkt nabízí alokaci pojistného buď do Portfolia životního cyklu nebo umožňuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně garantovaného fondu).
Produkt umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití.
Pojistné za sjednaná riziková pojištění a veškeré správní náklady jsou z účtu strhávány formou poplatků. Přehled poplatků a parametrů produktu je dostupný na všech obchodních místech pojistitele.
 
- VÝHODY POJIŠTĚNÍ
 • Úprava parametrů rizik v průběhu pojištění, včetně změn výše pojistných částek jednotlivých rizik
 • Zajímavá a široká nabídka rizik - příspěvek na zvláštní pomůcku, závislost na péči II. až IV. stupně, hospitalizace s doprovodem, ošetřování členem rodiny či připojištění zlomenin
 • U trvalých následků úrazu možnost sjednání TOP progrese či dvojnásobné plnění při autonehodě
 • Progresivní plnění též u denního odškodného při pobytu v nemocnici v nemoci
 • Plnění i při teroristickém útoku u rizik smrti úrazem, zproštění od placení pojistného, závažných onemocnění a poranění, trvalých následků úrazu, zdravotní asistenci či připojištění zlomenin
 • Pomocí ÚRAZU PLUS získáte unikátní plnění i při neúrazových dějích
 • Opakované plnění i závažných onemocnění a poranění - obdržíte plnění dokonce až za tři různé diagnózy s odstupem jednoho roku od předchozí výplaty
 • Při zvolení varianty Cukrovka pro pojištěné dítě je vyplaceno pojistné plnění ihned po stanovení diagnózy cukrovky I. a II. typu
 • Při obavách z následků očkování Vám pomůže připojištění následků očkování a to jak povinného, tak nepovinného očkování
 • Krytí i v rámci rekreačních rizikových sportů (může se jednat o skok padákem či jiná činnost prováděná ojediněle třeba o Vaší dovolené)
 • Odklad finančního plnění při dožití - je umožněno požádat o odklad až o 3 roky od konce pojištění vyčkat na příznivější kurz podílové jednotky
 • Při tíživější finanční situaci možnost převedení smlouvy do "splaceného stavu",  nebo naopak předplacení pojistného v období, kdy je vaše finanční situace příznivější
 • V případě záporného stavu podílového účtu v období do šesti let od počátku pojištění smlouva nezaniká, ale je evidována ve stavu "akumulovaný dluh", s možností pojistníka postupně tento stav ovlivnit volbou jiné investiční strategie, zaplacením mimořádného pojistného apod.
 • Možnost zvýšení hodnoty pojistného plnění jednorázovým nebo opakovaným zaplacením mimořádného pojistného s možností alokace jiné než běžné pojistné
 • Bezplatné pokračování pojištění vašeho dítěte v případě invalidity nebo úmrtí jedné z dospělých pojištěných osob
 • Možnost zhodnocení vložených finančních prostředků, současně s kvalitním pojistným krytím více osob na jedné smlouvě
 • Získání finančního bonusu při dožití - za předpokladu bezeškodního průběhu na vybraných rizicích připíše pojistitel každých 7 let dané procento z pojistného, zaplaceného na tato rizika, na podílový účet smlouvy. O již připsaný bonus nelze přijít a týká se všech pojištěných osob
 
- Investování
 
U investičního životního pojištění alokuje pojistník pojistné podle své úvahy do portfolia a fondů, včetně možnosti investovat do Garantovaného fondu nebo programu životního cyklu. Podle zvolené výše pojistného na investici se produkt chová jako převážně rizikový nebo převážně investiční.
 • Investováno je všechno zaplacené pojistné, podílové jednotky určených portfolií jsou připisovány na podílový účet vedený u pojistné smlouvy.
 • Podílový účet slouží pouze k evidenci a stanovení plnění a dalších nároků z investičního pojištění.
 • Pojistník přímo žádné podílové listy podílových fondů či akcie investičních fondů nekupuje a ani se nestává jejich vlastníkem, proto s nimi nemá právo disponovat.
 
Možnost volby do portfolií nebo fondů: (složení portfolia je uvedeno na www.cpp.cz, v kapitole Investiční strategie, výnosnost fondů a portfolií)
 • Portfolio životního cyklu, s postupným přesunem podílových jednotek v závislosti na zbývající pojistné době do méně rizikových nástrojů.
 • Individuální alokace stanovením alokačního poměru tj. % rozdělením zaplaceného pojistného do jednotlivých fondů.
 
Conseq Investment Management, a.s.
 • Conseq Progresivní portfolio
 • Conseq Balancované portfolio
 • Conseq Portfolio nových ekonomik
 • Conseq Invest Akciový fond
 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Garantovaný fond
 
Garantovaný fond
Minimální garantované zhodnocení je definováno pojistnými podmínkami. Lze sjednat automatický přesun výnosu formou podílových jednotek, vedených na účtu pojistníka, do Garantovaného fondu při dosažení vyššího než pojistníkem stanoveného výnosu. Volba hranice přesunu je možná v rozmezí 4 % až 10 %, krok 2 %.

Klíčové informace o investiční složce produktu ŠTÍSTKO (dokumenty KID) najdete zde.
 
- LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
Na základě nařízení Soudního dvora EU došlo ke sjednocení pojistných sazeb životního pojištění u mužů a žen. Úprava se dotkne smluv sjednaných po 21. 12. 2012 a stávajících smluv, u kterých dojde k úpravě parametrů pojištění (např. zvýšení či snížení běžného pojistného, změna pojistných částek). Pokud vaší smlouvu nebudete upravovat, pak sazby pojistného zůstanou nezměněny.
Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zrušil a nahradil zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
Pojistné smlouvy sjednané ode dne 1. 1. 2014 se proto uzavírají dle platnosti tohoto zákona.
Pojistné smlouvy sjednané před datem účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se řídí legislativou platnou v době jejich sjednání. To platí i v případě dodatečně prováděných změn.
Od 1. 7. 2014 na základě zákona Fatca a  od 1. 1. 2016 dle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech dochází k prověřování pojistníků životního pojištění a příjemců výplat z pojištění (viz Informace k FATCA, CRS a AML).