Naše stránky používají cookies. Rozumím

Životní pojištění s Filipem PLUS

V rámci tohoto produktu si můžete sjednat variantu rizikového a úvěrového pojištění, které umožňuje zabezpečit rodinu pojištěného v případě jeho úmrtí.

- POPIS PRODUKTU
 
Jedná se o pojištění pro případ smrti pojištěného, kdy v případě  smrti této osoby   vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku a to určeným obmyšleným osobám. Toto plnění může pomoci rodině překlenout finanční dopady této nepříjemné  životní situace a např. zajistit splátku úvěru.
Pojištění nabízí tři varianty sjednání pojistných částek:
  • konstantní pojistná částka
  • klesající pojistná částka dle sjednaného úroku z úvěru
  • pravidelně klesající pojistná částka
 
Pojistná doba se sjednává v závislosti na době splácení úvěru na celé roky, minimálně na jeden rok.
 
Je možno sjednat tato připojištění:
  • úrazové
  • zdravotně sociální
  • zproštění od placení pojistného
 
- VÝHODY POJIŠTĚNÍ
  • možnost změny parametrů pojištění v průběhu pojistné doby (výše pojistných částek jednotlivých rizik, doby pojištění, zahrnutí připojištění apod.)
  • možnost přerušení plateb pojistného 
  • možnost platby mimořádného pojistného a jeho zpětné výběry
  • volba připojištění
 
- MOŽNÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
- Úrazové připojištění
 
Představuje spolehlivou pojistnou ochranu pro případ trvalých následků nebo smrti v důsledku úrazu. Navíc, trvá-li pracovní neschopnost z důvodu léčení úrazu déle než 21 dní, vyplatí pojišťovna denní odškodné (DO) zpětně již od 1. dne neschopnosti.
Zdravotně sociální připojištění
Doplňuje veřejný systém nemocenských dávek a tím zajišťuje, že dlouhodobou nemocí nebo léčením následků úrazu nebude finančně strádat ani pojištěný, ani jeho rodina. Trvá-li pobyt v nemocnici déle než 6 dnů, vyplatíme pojistné plnění zpětně od prvního dne. V případě pracovní neschopnosti vyplácíme pojistné plnění od 29. dne dále. Pojistné plnění je vypláceno formou denního odškodného. Je vhodné zejména pro osoby, které jsou zatíženy pravidelnými platbami typu leasingových splátek, hypoték, nákladů na studium dětí, pojištění apod.
Příklad sazeb:
Denní odškodné Měsíční pojistné
za pobyt v nemocnici při pracovní neschopnosti I. riziková skupina
100 Kč 100 Kč 133 Kč
200 Kč 200 Kč 267 Kč
300 Kč 300 Kč 419 Kč
 
- Připojištění zproštění od placení pojistného
 
Pokud se pojištěný v době trvání pojištění stane plně invalidním, přebírá pojišťovna placení pojistného za hlavní životní pojištění.
 
 
- LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
 
Dovolujeme si vás informovat, že dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který zrušil a nahradil zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
Pojistné smlouvy sjednané ode dne 1. 1. 2014 se proto uzavírají dle platnosti tohoto zákona.
Pojistné smlouvy  sjednány  před datem účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se řídí legislativou platnou v době jejího sjednání. To platí i v případě dodatečně prováděných změn.
 
Od 1. 7. 2014 na základě zákona Fatca a  od 1. 1. 2016 dle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech dochází k prověřování pojistníků životního pojištění a příjemců výplat z pojištění (viz Informace k FATCA, CRS a AML).