Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojistník
?

Osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu a bude hradit pojistné.

Korespondenční adresa
Pojištěný
?

Osoba, na jejíž zdraví, život, případně odpovědnost či majetek se pojištění vztahuje.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, s elektronickou a marketingovou komunikací
?

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/23, Praha 8, IČ 63998530 (dále jen "ČPP") a jejími smluvními partnery za účelem pojištění a činností s tím souvisejících ve smyslu § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů, zejména pro účely správy pojištění a poskytování plnění z této pojistné smlouvy, jakož i pro další účely související s podnikatelskou činností ČPP.

Souhlas poskytuji v rozsahu údajů uvedených v této pojistné smlouvě a dalších údajů nezbytných pro řešení případných pojistných událostí (informace o změně zdravotního stavu apod.), a to na dobu trvání závazkového právního vztahu mezi mnou a ČPP.

V souladu s § 12 zákona máte právo na poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaným ČPP a další práva uvedená v § 21 zákona.

Pojistník souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail).

Pojistník souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

Pojištění se řídí
 

Podmínky sjednání a zaplacení Pojištění majetku občanů DOMEX START:
 • veškerá komunikace a tiskopisy předávané mezi pojistitelem - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a pojistníkem - osoba sjednávající pojištění, bude probíhat v českém jazyce
 • pojištění může sjednat osoba starší 18 let
 • pojištění lze sjednat pouze na dobu neurčitou
 • nejbližší možný počátek pojištění je závislý na způsobu platby
  • při platbě převodem z účtu v Raiffeisenbank, E-commerce 3-D Secure (Maestro, MasterCard, VISA Electron, VISA), PT24, nebo ve sběrně SAZKY od dnešního dne
  • při platbě převodem z účtu v jiné bance za 2 pracovní dny
  Pojistná smlouva je uzavřena dnem připsání pojistného na účet pojišťovny. Tento okamžik je zároveň počátkem pojištění.
 • Pojištění majetku občanů DOMEX START, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku, příslušnými Doplňkovými pojistnými podmínkami, případně Zvláštními pojistnými podmínkami a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA:
Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje odpovídají skutečnosti.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s obsahem pojistných podmínek a že seznámím pojištěného se všemi náležitostmi smlouvy. Dále prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté informace a odpovědi v této smlouvě jsou úplné a pravdivé a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny.
Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou - Všeobecné pojistné podmínky VPPM 1/16, Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex Start MO 1/16, Smluvní podmínky pro poskytování asistenčních služeb k pojištění domácností a staveb SP AS 1/16. Je-li v PS sjednáno poskytování asistenčních služeb v rozsahu „Základní právní asistence“ a „Právní asistence plus“ jsou nedílnou součástí PS Smluvní podmínky pro poskytování právních asistenčních služeb k pojištění domácností a staveb SP PAS 1/14.
Pojistník, resp. pojištěný bere na vědomí, že adresa trvalého pobytu/sídla uvedená v této smlouvě může být použita u všech platných pojistných smluv spravovaných ČPP, ve kterých vystupuje, jako aktuálně platná. Korespondenční adresa evidovaná pro danou pojistnou smlouvu se tímto nemění.

Souhlasím s podmínkami sjednání a zaplacení

* Takto označené položky jsou povinné.