Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě:
?

Toto pojištění se týká náhradové povinnosti občana (pojištěného) za újmu kterou způsobil poškozenému (jinému) při rozmanitých činnostech vykonávaných v běžném občanském životě, a za kterou podle právních předpisů odpovídá.
Pojištěné činnosti: za činnosti vykonávané v běžném občanském životě se považují zejména činnosti jako jsou:
a) vedení domácnosti a provozu jejího zařízení;
b) činnosti při rekreaci a zábavě;
c) provozování sportů;
d) jízda na koni;
e) vlastnictví a používání zbraní, držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti;
f) vlastnictví nebo opatrování drobných domácích zvířat;
g) držba nemovité věci;
h) vlastnictví a provozování vybraného malého plavidla;
i) a další činnosti běžného občanského života.
Z pojištění jsou vyloučeny činnosti, které již nelze považovat za běžný občanský život. (například podnikatelská nebo jiná výdělečná činnost nebo činnosti, u nichž zákon ukládá povinnost sjednat si pojištění).
Pojištěné osoby: pojištění lze sjednat pro fyzickou osobu, která je občanem České republiky a na území České republiky má i trvalé bydliště, dále lze sjednat pojištění pro fyzickou osobu s cizí státní příslušností, která na území České republiky trvale pobývá (pojištění se nevztahuje na škody, které nastaly v místě stálého pobytu nebo trvalého bydliště cizince v určitém státě odlišném od ČR).
Spolupojištěné osoby: jsou osoby, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným:
a) manžel/ka, registrovaný partner/ka nebo druh/družka (osoby žijící ve společné domácnosti tzv. nesezdaného soužití) pojištěného;
b) děti nevlastní, osvojenci pojištěného, registrovaného partnera/ky nebo druha/družky (a děti svěřené pojištěnému, manželu/ce, registrovanému partneru/ce nebo druhu/družce do pěstounské péče, nejvýše do 26 let jejich věku,
c) další osoby příbuzné v linii přímé (osoby jsou příbuzné v linii přímé, pocházejí-li jedna od druhé).

Kategorie limitů pojistného plnění
  Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení Újma na jmění
I. 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč
II. 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč
III. 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti:
?

Toto pojištění se týká povinnosti k náhradě myslivce (pojištěného) za újmu, kterou způsobil poškozenému (jinému) v souvislosti s výkonem práva myslivosti a za kterou podle právních předpisů odpovídá. Toto pojištění se může vztahovat i na loveckého psa nebo cvičeného dravce používaného pro výkon práva myslivosti. Pouze však je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Kategorie limitů pojistného plnění
Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení Újma na jmění
20 000 000 Kč 1 000 000 Kč

* Takto označené položky jsou povinné.