Oznámení škodní události

STRUČNÝ POPIS POSTUPU

1) V souladu s § 799, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, s § 14, odst. 2 zákona č. 37/2004 o pojistné smlouvě a s § 2796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je ve smluvních ujednáních nebo v doplňkových pojistných podmínkách k pojistné smlouvě stanovena pojištěnému povinnost bezprostředně po ukončení léčení úrazu písemně oznámit naší pojišťovně, že ke škodné události došlo, včetně adresy svého ošetřujícího lékaře. Škodnou událost může ve prospěch pojištěného nahlásit také třetí osoba. Při nedodržení této povinnosti může pojistitel snížit pojistné plnění až o jednu polovinu.

2) Smrt pojištěného je povinný pojistník nebo oprávněná osoba oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu.

3) Po ukončení pracovní neschopnosti nebo po skončení léčení je nutno vyplnit tiskopis, nechat jej potvrdit ošetřujícím lékařem, přiložit kopii legitimace práce neschopného u osob, jež mají nárok na dávky ze sociálního pojištění, eventuálně kopii zdravotní dokumentace k léčení zdravotních komplikací a nejlépe formou doporučeného dopisu zaslat na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
P.O.BOX 28
664 42 Modřice

Tiskopisy je také možné zaslat elektronicky na e-mail: likvidace@cpp.cz.

4) Pro hlášení škodné události z rizik Připojištění právní ochrany rodiny, Cestovní připojištění a Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném občanském životě (resp. Připojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě), která spravuje úsek neživotního pojištění ČPP, využijte cestu elektronického nebo telefonického hlášení a držte se pokynů uvedených na této stránce.

5) Definici politicky exponované osoby ve smyslu zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, potřebnou pro vyplnění hlášení Úmrtí nebo Dožití pojištěného, najdete pod tímto odkazem.

6) Od 1. 7. 2014 na základě zákona Fatca dochází k prověřování pojistníků životního pojištění a příjemců výplat z pojistění (viz FATCA v ČPP od 1. 7. 2014).

 

FORMULÁŘE OZNÁMENÍ ŠU

Pojištění osob