Naše stránky používají cookies. Rozumím

Aktuální informace k cestovnímu pojištění

Datum vložení: 12.6.2020

Vážení klienti,  

dne 15. 6. 2020 bude pojišťovna ČPP postupovat v rámci sjednávání cestovního pojištění podle „semaforu“. Tedy s platností od 15. 6. 2020 se pojištění léčebných výloh v zahraničí vztahuje na země, které dle rozhodnutí vlády České republiky patří mezi země s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění Covid 19 (zelená a oranžová barva), pokud jde o vysoké riziko nákazy (červená barva), pojištění se bude vztahovat na pojištěného, s výjimkou vyhlášeného nebezpečí (Covid 19), pro dané území. Seznam zemí je uveden na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky a je třeba ho průběžně sledovat, situace se může v krátkém časovém horizontu měnit.

Upozorňujeme, že rozhodnutí vlády se týká pouze států EU a schengenského prostoru.

Pro vstup do ostatních zemí je třeba sledovat vždy informace pro konkrétní zemi nebo stránky příslušných zastupitelských úřadů.

Vzhledem k vývoji výskytu Covid 19 věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

1. Pojištění léčebných výloh

 

a) Vycestování před vyhlášením rizikové oblasti nebo rizika

Pokud jste v oblasti se zvýšeným bezpečnostním rizikem pobýval/a již před vyhlášením rizika, pojištění léčebných výloh se na Vás vztahuje, v případě, že jste hospitalizován/a v nemocničním zařízení či máte akutní zdravotní potíže a je Vám poskytnuto lékařské ošetření (včetně Covid 19), které prokážete standardním způsobem např. lékařskou zprávou. Pokud jde o karanténu v ubytovacím zařízení (neonemocníte, máte pouze nařízenou karanténu), nelze poskytnout pojistné plnění za ubytování a stravu, dle výluky VPPCP 1/18, článek 12, odst. 1, písm. d), zásah úřední moci nebo rozhodnutí státních orgánů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud některá země požaduje jako povinnost pro vstup do země testy či karanténu v souvislosti s Covid 19, dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že pojistitel nehradí náklady spojené s takovouto nařízenou karanténou nebo testováním. To platí jak pro výjezdy na dovolenou, tak pro pracovní cesty.

b) Vycestování do rizikové oblasti po vyhlášení rizika

i. V případě, že se i přes varování vydané MZV ČR vydáte do oblasti označené jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, nebo je vydán zákaz do takovéto oblasti cestovat, je úhrada léčebných výloh v souvislosti s vyhlášeným rizikem (Covid 19) vyloučena - viz ustanovení VPPCP 1/18, čl. 12 Obecné výluky z pojištění, odst. 2, písm. a) a následně čl. 16 Výklad pojmů, odst. 7.

ii. Výjimka
V případě, že se jedná o oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem, ale MZVČR vydá výjimku, pro určitou skupinu osob (např. pendleři, diplomaté, námořníci, řidiči kamionů), nebo území (pouze část území z určité země), tak na tyto osoby nebo území s výjimkou se vztahuje pojištění i pro případ, kdy onemocní nebo jsou hospitalizovány v souvislosti s Covid 19 (ne však na povinnou karanténu nebo testy).

iii. Aktuální informace o rizikových oblastech získáte na webových stránkách MZVČR www.mzv.cz, na stránkách MZČR www.mzcr.cz nebo na stránkách příslušného zastupitelského úřadu.

iv. Upozorňujeme Vás, že je nutné sledovat aktuální situaci a pro získání informací kontaktovat poskytovatele, u kterého jste cestovní službu zakoupili.

v. Vždy kontaktujte asistenční službu pojistitele Global Assitance.

vi. V případě pojistné události si zajistěte doklad o léčení, hospitalizaci apod.

c) Prodloužení cestovního pojištění

Pokud jste hospitalizován/a, a během hospitalizace Vaše cestovní pojištění skončilo, tak v tomto případě se Vaše cestovní pojištění dle pojistných podmínek automaticky bezplatně prodlužuje do doby bezprostředního návratu do České republiky.

Pokud jste však zařazen/a pouze do nařízené karantény bez nutnosti hospitalizace a léčení, tak se Vaše pojištění bezplatně dle pojistných podmínek prodlužuje maximálně o 72 hodin. O případné další prodloužení pojištění musíte zažádat prostřednictvím e-mailu info@cpp.cz nebo na telefonním čísle 957 444 555.

2. Pojištění Storna

a) Výskyt epidemie, pandemie

Z pojištění storna nelze pojistné plnění poskytnout, jelikož samotný výskyt epidemie či pandemie není předmětem tohoto pojištění.

b) Akutní onemocnění

V případě, že akutně onemocníte, nebo Vám je nařízena karanténa lékařem či hygienikem (i v souvislosti s onemocněním Covid 19), před nastoupením své cesty, pojistitel Vám z pojištění storna poskytne pojistné plnění dle pojistných podmínek a ujednání v pojistné smlouvě.
(Příklad: Nyní si zakoupíte zájezd do Chorvatska na srpen, ale v srpnu před odjezdem onemocníte nebo Vám je nařízena karanténa (i Covid 19).

3. Pojištění Dovolená plus (nevyužitá dovolená)

a) Výskyt epidemie, pandemie

Z pojištění Dovolená plus nelze pojistné plnění poskytnout, jelikož výskyt epidemie či pandemie není předmětem tohoto pojištění.

b) Akutní onemocnění

V případě, že jste v zahraničí hospitalizován/a z důvodu onemocnění (i Covid 19), nebo úrazu nejméně 24 hodin a odcestoval/a jste před vyhlášením bezpečnostního rizika v oblasti, pojistitel z pojištění Dovolená plus poskytne pojistné plnění dle pojistných podmínek a ujednání v pojistné smlouvě.

4. Výpověď cestovního pojištění

Pokud budete chtít vypovědět smlouvu cestovního pojištění z důvodu zhoršení situace v souvislosti s Covid 19, Vaší výpovědi vyhovíme, a to za standardních podmínek, kdy bude odečten správní poplatek 20 % ze zaplaceného pojistného.

Vaše ČPP

Zobrazit všechny novinky