Naše stránky používají cookies. Rozumím

Pojištění podnikatelů a průmyslu

Pojistíme majetek i odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s vaší činností. Naše produkty jsou vhodné nejen pro malé a střední podnikatele, ale i pro velké nadnárodní společnosti.

-

Vlastnosti pojištění

mapa poboček
 
 • Pojištění hospodářských rizik
 • Univerzální produkt
 • Velmi široká pojistná ochrana
 • Individuální pojistná smlouva
 
 
Pojištění majetku se sjednává zejména pro následující pojistná nebezpečí:
 
-

Pojištění "All-Risk"

 • Pojištění majetku proti "všem rizikům", s výjimkou těch, která jsou vyloučena:
 • Varianta základního krytí
 • Varianta zúženého krytí
 • Varianta rozšířeného krytí
 
-

Živelní pojištění

 • Základní živelní pojištění "FLEXA" :
  pojištění proti požáru, výbuchu, úderu blesku, pádu letadla nebo jeho části
 • Další pojistná nebezpečí:
  pojištění proti vichřici, krupobití, zřícení skal nebo zemin (nezaviněné), povodni, záplavě, sesuvu lavin, pádu stromů nebo stožárů, poškození tíhou sněhu nebo námrazy (je-li pojištěna budova), zemětřesení, aerodynamickému třesku, kouři a nárazu dopravního prostředku
 • Pojištění "Sdružený živel":
  zahrnuje všechna pojistitelem provozovaná pojistná nebezpečí, předmětem pojištění mohou být věci nemovité i movité
 
- Pojištění úniku kapaliny z technického zařízení
 • Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí vodou unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží, kapalinou nebo párou unikající z ústředního nebo dálkového topení, médiem z klimatizačních systému, popř. i hasícím médiem ze samočinných hasících zařízení
 
- Pojištění pro případ odcizení
 • Pojištění zahrnuje nebezpečí krádeže vloupáním, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky, chránící pojištěnou věc před odcizením
 • Pojištění lze sjednat i pro pojistné nebezpečí odcizení věci loupeží a úmyslné poškození nebo zničení věci (vandalismus)
 • Předmětem pojištění mohou být všechny movité věci, které lze pojistit jak uložené v místě pojištění, tak i při přepravě poslem, stavební součásti i věci zaměstnanců, které se obvykle nosí do zaměstnání
 
- Pojištění skla
 • Sjednává se doplňkově k pojištění majetku
 • Pojištění skla se vztahuje na poškození nebo zničení skel osazených jako stavební součásti budov, pojištění se vztahuje také na nápisy a malby na skle, sanitární keramiku, markýzy vyrobené ze skla, zrcadla, nalepené fólie a snímače zabezpečovacího zařízení apod.
 
- Pojištění pro případ poškození nebo zničení obsahu uloženého v chladícím zařízení
 • Pojištění se sjednává pro případ poškození obsahu chladícího zařízení v důsledku nenahlášeného výpadku elektrického proudu, nezaviněného pojištěným nebo funkční poruchou chladícího zařízení
 
- Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky
 • Pojištění strojů, jejich součástí, výbavy a příslušenství, jakož i strojních zařízení a elektroniky (elektronická zařízení, elektronické přístroje sdělovací, informační a lékařské techniky, počítače - i přenosné, zařízení na zpracování dat) zahrnuje náhlá poškození nebo zničení strojů nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jejich funkčnost (s výjimkou pevně stanovených výluk)
 • Pojistitel poskytuje plnění i za újmy na věcech, které byly v důsledku odcizení nebo ztráty poškozeny
 
- Pojištění výstav a pojištění odpovědnosti za újmu
 • Komplexní pojištění exponátů, zboží určeného k prodeji, zařízení výstavní expozice, včetně zázemí, zásob a svršků pracovníků
 
- Pojištění cestovních kanceláří
 • Pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře (zákonné pojištění)
 
- Stavebně montážní pojištění
 • Pojištění poskytuje ochranu proti nebezpečím, které mohou vzniknout na konkrétní stavbě při stavebních nebo montážních činnostech s výjimkou těch, která jsou z pojištění vyloučena
 • Pojištěním jsou kryty i jiné náklady, vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí, pokud je pojištění těchto nákladů v pojistné smlouvě uvedeno a je pro ně stanovena samostatná pojistná částka (jde např. o náklady na odstranění suti apod.)
 
- Pojištění různých finančních ztrát
 • Pojištění se vztahuje na finanční ztrátu jako újmu, která vznikne pojištěnému v důsledku působení pojistných nebezpečí na věci, která je v jeho vlastnictví a byla pořízena na úvěr nebo je v jeho držení z titulu operačního nebo finančního leasingu
 
- Pojištění přerušení provozu živelní událostí a kontingentové pojištění přerušení provozu
 • Předmětem pojištění je ušlý zisk z výrobní činnosti a stálé náklady pojištěného, které musí pojištěný bezpodmínečně vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení provozu
 • V kontingentovém pojištění přerušení provozu vzniká pojištěnému právo na pojistné plnění v případě, jestliže k přerušení provozu pojištěného došlo v důsledku působení pojistného nebezpečí na straně dodavatele
 
- Pojištění nákladu a zásilky
 • Pojištění nákladu a zásilky se sjednává pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty přepravovaných věcí
 • Přeprava nákladu a zásilky musí být prováděna vlastním jménem pojištěného a na jeho účet
 
 

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro následující rizika:

 
- Pojištění obecné odpovědnosti za újmu
 • Předmětem pojištění je újma způsobená třetí osobě porušením právní povinnosti nebo provozní činností pojištěného
 • Pojištění zahrnuje újmy na věci a na zdraví
 • Připojistit lze např. finanční újmy, újmy na věcech převzatých a užívaných, újmy na věcech zaměstnanců vzniklých při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi apod.
 
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem
 • Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací
 
- Pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta nebo makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí
 • Zákonem stanovené povinné pojištění odpovědnosti pojišťovacího agenta nebo makléře za újmy, které způsobil v souvislosti s výkonem zprostředkovatelské činnosti, včetně pojištění nákladů za ztrátu na majetku a dokladů pojistníka
 • Pojištění se vztahuje také na odpovědnost za újmu při výkonu činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí
 
- Pojištění profesní odpovědnosti
 • Povinné pojištění, které se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou při výkonu následujících profesí:
  • Autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a technik činný ve výstavbě
  • Znalec a tlumočník
  • Advokát
  • Notář
  • Auditor
  • Daňový poradce
  • Účetní
  • Veterinární lékař
  • Insolvenční správce
  • Dražebník
 • Jako standardní druh profesní odpovědnosti lze sjednat pojištění odpovědnosti provozovatele nestátního zdravotnického zařízení
 • Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmy provozovatele zdravotnického zařízení, které slouží k poskytování zdravotní péče, tj. poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, lázeňské, léčebné a lékárenské péče
 
- Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • Pojištění se vztahuje na újmu, kterou je nákladní silniční dopravce povinen uhradit oprávněné osobě, s níž uzavřel písemnou přepravní smlouvu z titulu své odpovědnosti, plynoucí mu z této smlouvy
 • Pojištění se sjednává jednak pro vnitrostátní dopravu, tak i pro mezinárodní dopravu
 • Rozsah odpovědnosti je vymezen právními předpisy a zejména příslušnými ustanoveními Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě
 
 
 
- Zvláštní pojistné podmínky