Naše stránky používají cookies. Rozumím

Postup oznámení škodní události

Životní a úrazové pojištění
- DŮLEŽITÉ INFORMACE
 • V souladu s § 799, odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, s § 14, odst. 2 zákona č. 37/2004 o pojistné smlouvě a s § 2796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je ve smluvních ujednáních nebo v doplňkových pojistných podmínkách k pojistné smlouvě stanovena pojištěnému povinnost bezprostředně po ukončení léčení úrazu písemně oznámit naší pojišťovně, že ke škodní události došlo, včetně adresy svého ošetřujícího lékaře. Škodní událost může ve prospěch pojištěného nahlásit také třetí osoba. Při nedodržení této povinnosti může pojistitel snížit pojistné plnění až o jednu polovinu.
 • Smrt pojištěného je povinný pojistník nebo oprávněná osoba oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu.
 • Pro hlášení škodní události z rizik Připojištění právní ochrany rodiny, Cestovní připojištění a Připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v běžném občanském životě (resp. Připojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě), která spravuje úsek neživotního pojištění ČPP, využijte cestu elektronického nebo telefonického hlášení a držte se pokynů uvedených na této stránce.
 • Definici politicky exponované osoby ve smyslu zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, potřebnou pro vyplnění hlášení Úmrtí nebo Dožití pojištěného, najdete pod tímto odkazem.

  Politicky exponovaná osoba

  Politicky exponovanou osobou se rozumí osoba:

  • která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (např. hlava státu, předseda vláda, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídícího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu), velvyslanci nebo chargé d´affaires, nebo osoba, která vysoké funkce vykonává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizací (např. europoslanci), a to po dobu výkonu této funkce a po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která má bydliště mimo Českou republiku nebo vykonává uvedenou funkci mimo Českou republiku,
  • osoba, která je k osobě uvedené v písm. a) ve vztahu uvedeném v § 4 odst. 5 písm. b) zákona
   • ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
   • ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písm. a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
   • nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písm. a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písm. a), nebo
   • je skutečným majitelem právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písm. a)
 • Od 1. 7. 2014 na základě zákona Fatca a  od 1. 1. 2016 dle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech dochází k prověřování pojistníků životního pojištění a příjemců výplat z pojištění (viz Informace k FATCA, CRS a AML).
 
+ HLÁŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI
+ KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ PODKLADŮ