Naše stránky používají cookies. Rozumím

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS nabízí exkluzivně společnost Partners Financial Services. Unikátní životní pojištění se přizpůsobí všem životním situacím a je určeno pro celou rodinu. Je dobré, když se máte v těžké životní situaci o koho opřít.

- Popis produktu
 
Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS nabízí možnost volby rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik a určení výše dle vašich finančních možností.
Pojistit lze jednu osobu jako hlavní v plném rozsahu nabízených rizik, připojistit druhou dospělou osobu prakticky na shodná rizika a dále připojistit děti - automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného všechny děti s definovaným vztahem k prvnímu pojištěnému v době platnosti pojistné smlouvy, nebo pojistit individuálně až pět nezávislých dětí na další vybraná rizika.
V oblasti investování nabízí pojištění alokaci pojistného buď do pevně nastavených strategií nebo umožňuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně Garantovaného fondu, který zaručuje shodné zhodnocení jako u rezervy produktu kapitálového typu).
Produkt umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a operativně měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití resp. smrti.
Pojistné za sjednaná riziková pojištění a veškeré správní náklady jsou z vašeho účtu strhávány formou poplatků. Přehled poplatků je dostupný na všech obchodních místech pojistitele a na webových stránkách pojistitele.
 
- VÝHODY POJIŠTĚNÍ
 • široká škála rizik (životní a neživotní rizika, speciální rizika pro pojištěné děti)
 • pojištění pro celou rodinu (na jedné smlouvě můžete pojistit až 7 osob)
 • možnost sjednání balíčku rizik smrti/invalidity/ závažných onemocnění a poranění pro klesající pojistnou částku se slevou až 10 %
 • vybraná rizika možno sjednat do 70 let pojištěného
 • poplatek za vedení účtu je závislý na stavu podílového účtu, při vyšším stavu účtu může být až nulový
 • zahrnutí dalších osob nebo nesjednaných rizik a úprava parametrů v průběhu pojištění
 • možnost konkrétního určení obmyšlené osoby i pro druhého pojištěného
 • připojištění druhé dospělé osoby prakticky na stejná rizika jako hlavní pojištěná osoba
 • automatické zahrnutí dětí v rámci úrazového připojištění prvního pojištění se vztahem k prvnímu pojištěnému
 • individuální připojištění až pět dětí na vybraná rizika, bez vazby na ostatní pojištěné osoby
 • pomocí ÚRAZU PLUS získáte unikátní plnění i při neúrazových dějích, například při zvedání těžkého kufru nebo švihu rukou, kdy sval či šlachy nevydrží velkou zátěž vědomě způsobenou pojištěnou osobou
 • opakované plnění i závažných onemocnění a poranění - obdržíte plnění dokonce až za tři různé diagnózy s odstupem jednoho roku od předchozí výplaty
 • při připojištění vrozených vad dítěte zajistíme plnění v případě vážných vrozených vad narozeného dítěte pojištěné osoby
 • při obavách z následků očkování Vám pomůže připojištění následků očkování a to jak povinného, tak nepovinného očkování
 • při zvolení varianty Cukrovka a její komplikace vyplatíme část pojistného plnění již při stanovení cukrovky I. a II. typu a zbytek za následné komplikace z tohoto onemocnění u dospělého pojištěného, u dětí pak je vyplaceno plnění ihned po stanovení této diagnózy
 • v rámci rizika Celodenní ošetřování pojištěného poskytneme plnění dospělé pojištěné osobě ve formě denního odškodného, pokud se stanete závislý na ošetřování jiné osoby z důvodu prodělané nemoci či úrazu, a můžete si vybrat, zda Vás bude ošetřovat člen rodiny či jiná osoba; obdobnou pojistnou ochranu nabízíme též i pro pojištěné děti
 • odklad finančního plnění při dožití až o 3 roky kdy je možno počkat na příznivější kurz podílové jednotky
 • alokace pojistného do přednastavené strategie nebo individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů včetně Garantovaného fondu
 • při tíživější finanční situaci možnost převedení smlouvy do „splaceného stavu“ , nebo naopak předplacení pojistného v období, kdy je vaše finanční situace příznivější
 • možnost zvýšení hodnoty pojistného plnění jednorázovým nebo opakovaným zaplacením mimořádného pojistného s alokací do jiného portfolia než běžné pojistné
 • možnost získání bezeškodního a věrnostního bonusu – připsání části zaplacených poplatků zpět na účet k pojistné smlouvě
 • možnost sjednání 2násobku plnění při autonehodě v rámci úrazového připojištění
 • možnost sjednání 2 variant u trvalých následků úrazu, u denního odškodného za dobu léčení úrazu, u denního odškodného za pracovní neschopnost nemocí
 • krytí i v rámci rekreačních rizikových sportů (může se jednat o skok padákem či jiná činnost prováděná ojediněle třeba o Vaší dovolené)
 • u trvalých následků úrazu varianta zvýšení plnění při omezení nebo ztrátě výdělečné činnosti
 • plnění i při teroristickém útoku za úraz z připojištění například smrti úrazem, trvalé následky úrazu, zproštění od placení pojistného, invalidita nebo u dětí připojištění zlomenin
 • možnost výplaty důchodu po zvolenou dobu
 • daňové úlevy – z daňového základu můžete odečíst každoročně pojistné zaplacené na hlavní životní pojistné a mimořádné pojištěné (pro rok 2017 až do výše 24 000 Kč)
 
- Investování
 
U investičního životního pojištění alokuje pojistník pojistné podle své úvahy do portfolií a fondů, včetně možnosti investovat do Garantovaného fondu nebo programu životního cyklu. Podle zvolené výše pojistného na investici se produkt chová jako převážně rizikový nebo převážně investiční.
 • Investováno je všechno zaplacené pojistné, podílové jednotky určených portfolií jsou připisovány na podílový účet vedený u pojistné smlouvy.
 • Podílový účet slouží pouze k evidenci a stanovení plnění a dalších nároků z investičního pojištění.
 • Pojistník přímo žádné podílové listy podílových fondů či akcie investičních fondů nekupuje a ani se nestává jejich vlastníkem, proto s nimi nemá právo disponovat.
 
Možnost volby do portfolií a fondů (složení je uvedeno na www.cpp.cz, v kapitole Investiční strategie, výnosnost fondů a portfolií)
 • Portfolio životního cyklu s postupným přesunem podílových jednotek v závislosti na zbývající pojistné době do méně rizikových nástrojů.
 • Individuální alokace stanovením alokačního poměru, tj. % rozdělením zaplaceného pojistného do jednotlivých portfolií a fondů.
 
Conseq Investment Management, a.s.
 • Conseq Progresivní portfolio
 • Conseq Balancované portfolio
 
Partners Financial Services, a.s.
 • Partners Universe 6
 • Partners Universe 10
 • Partners Universe 13
 • Partners Star 7
 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Garantovaný fond
 
Garantovaný fond
Minimální garantované zhodnocení je definováno pojistnými podmínkami. Lze sjednat automatický přesun výnosu formou podílových jednotek, vedených na účtu pojistníka, do Garantovaného fondu při dosažení vyššího než pojistníkem stanoveného výnosu. Volba hranice přesunu je možná v rozmezí 4 % až 10 %, krok 2 %.

Klíčové informace o investiční složce produktu MAXIMUM EVOLUTION PLUS (dokumenty KID) najdete zde.