Naše stránky používají cookies. Rozumím

Investiční životní pojištění OK1 PLUS

Variabilní životní pojištění s širokou škálou pojistitelných rizik pro celou rodinu. Skladbu rizik a výši splácení si určujete sami podle své finanční situace. Produkt Investiční životní pojištění OK1 PLUS ve variantě Rizikový plán sjednáte exklusivně u společnosti Broker Consulting.

- Popis produktu
 
Investiční životní pojištění OK1 PLUS nabízí volbu rozsahu pojištění ze široké škály pojistitelných rizik a určení únosné výše pojistného s ohledem na Vaše aktuální finanční možnosti.
Pojistit lze jednu osobu jako hlavní v plném rozsahu nabízených rizik, připojistit druhou dospělou osobu prakticky na shodná rizika a dále připojistit děti - automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného všechny děti, jejichž definovaný vztah k prvnímu pojištěnému vznikne v době platnosti pojistné smlouvy, nebo pojistit individuálně dokonce až pět dětí na další vybraná rizika.
V oblasti investování nabízí pojištění alokaci pojistného buď do Inteligentního portfolia nebo umožnuje individuální alokaci do jednotlivých investičních titulů z nabídky pojistitele (včetně Garantovaného fondu).
Produkt samozřejmě umožňuje v průběhu pojištění reagovat na pohyby cen jednotlivých instrumentů na finančních trzích a operativně měnit výši a umístění placeného pojistného. Tato možnost velkou měrou rozhoduje o míře zhodnocení tj. o částce pojistného plnění při dožití resp. smrti.
Pojistné za sjednaná riziková pojištění a veškeré správní náklady jsou z Vašeho účtu strhávány formou poplatků. Přehled poplatků je dostupný na všech obchodních místech pojistitele a na webových stránkách pojistitele.
 
- VÝHODY POJIŠTĚNÍ
 • možnost výplaty důchodu po zvolenou dobu
 • úprava parametrů smlouvy a zahrnutí dalších osob v průběhu pojištění
 • konkrétní určení obmyšlené osoby i pro druhou pojištěnou osobu
 • široká škála rizik (životní a neživotní rizika, speciální rizika pro pojištěné děti)
 • pojištění pro celou rodinu (na jedné smlouvě můžete pojistit až 7 osob)
 • možnost sjednání balíčku rizik smrti/invalidity/ závažných onemocnění a poranění pro klesající pojistnou částku se slevou až 10 %
 • vybraná rizika možno sjednat do 70 let pojištěného
 • poplatek za vedení účtu je závislý na stavu podílového účtu, při vyšším stavu účtu může být až nulový
 • „automatické děti“ - připojištění dětí v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného; automaticky pojištěny všechny nově narozené děti, a to za jednu sazbu
 • SYSTÉM BONUSŮ - bonus za bezeškodní průběh po 7 letech a věrnostní bonus
 • pomocí ÚRAZU PLUS získáte unikátní plnění i při neúrazových dějích, například při zvedání těžkého kufru nebo švihu rukou, kdy sval či šlachy nevydrží velkou zátěž vědomě způsobenou pojištěnou osobou
 • opakované plnění i závažných onemocnění a poranění - obdržíte plnění dokonce až za tři různé diagnózy s odstupem jednoho roku od předchozí výplaty
 • při připojištění vrozených vad dítěte zajistíme plnění v případě vážných vrozených vad narozeného dítěte pojištěné osoby
 • při obavách z následků očkování Vám pomůže připojištění následků očkování a to jak povinného, tak nepovinného očkování
 • při zvolení varianty Cukrovka a její komplikace vyplatíme část pojistného plnění již při stanovení cukrovky I. a II. typu a zbytek za následné komplikace z tohoto onemocnění u dospělého pojištěného, u dětí pak je vyplaceno plnění ihned po stanovení této diagnózy
 • v rámci rizika Celodenní ošetřování pojištěného poskytneme plnění dospělé pojištěné osobě ve formě denního odškodného, pokud se stanete závislý na ošetřování jiné osoby z důvodu prodělané nemoci či úrazu, a můžete si vybrat, zda Vás bude ošetřovat člen rodiny či jiná osoba; obdobnou pojistnou ochranu nabízíme též i pro pojištěné děti
 • možnost sjednání 2 variant u trvalých následků úrazu, u denního odškodného za dobu léčení úrazu, u denního odškodného za pracovní neschopnost nemocí
 • u trvalých následků úrazu varianta zvýšení plnění při omezení nebo ztrátě výdělečné činnosti
 • volba odlišných pojistných částek pro pojištění „na doma“ a „pro banku“
 • plnění i při teroristickém útoku za úraz z připojištění například smrti úrazem, trvalé následky úrazu, zproštění od placení pojistného, invalidita nebo u dětí připojištění zlomenin
 • krytí i v rámci rekreačních rizikových sportů (může se jednat o skok padákem či jiná činnost prováděná ojediněle třeba o Vaší dovolené)
 • pojištění dětí může trvat až do 26 let bez potvrzení o studiu
 • kratší pojistná doba pro většinu rizik, i pro pojištěné děti
 • daňové úlevy – z daňového základu můžete odečíst každoročně pojistné zaplacené na hlavní životní pojistné a mimořádné pojištěné (pro rok 2017 až do výše 24 000 Kč)
 
- Investování
 
U investičního životního pojištění alokuje pojistník pojistné podle své úvahy do portfolia a fondů, včetně možnosti investovat do Garantovaného fondu nebo programu inteligentního portfolia. Podle zvolené výše pojistného na investici se produkt chová jako převážně rizikový nebo převážně investiční.
 • Investováno je všechno zaplacené pojistné, podílové jednotky určených portfolií jsou připisovány na podílový účet vedený u pojistné smlouvy.
 • Podílový účet slouží pouze k evidenci a stanovení plnění a dalších nároků z investičního pojištění.
 • Pojistník přímo žádné podílové listy podílových fondů či akcie investičních fondů nekupuje a ani se nestává jejich vlastníkem, proto s nimi nemá právo disponovat.
 
Možnost volby do portfolií: (složení portfolia je uvedeno na www.cpp.cz, v kapitole Investiční strategie, výnosnost fondů a portfolií)
 • Inteligentní portfolio
 • Dynamické portfolio
 • Vyvážené portfolio
 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Garantovaný fond
 
Garantovaný fond
Minimální garantované zhodnocení je definováno pojistnými podmínkami. Lze sjednat automatický přesun výnosu formou podílových jednotek, vedených na účtu pojistníka, do Garantovaného fondu při dosažení vyššího než pojistníkem stanoveného výnosu. Volba hranice přesunu je možná v rozmezí 4 % až 10 %, krok 2 %.

Klíčové informace o investiční složce produktu OK1 PLUS (dokumenty KID) najdete zde.